Algemene Voorwaarden

Identiteit van de overeenkomstsluitende partijen

De huidige algemene voorwaarden worden besloten

TUSSEN

 • Hobbit nv met maatschappelijke zetel te Sparrenweg 90, 3980 Tessenderlo, BTW BE 0451 742 658
 • MONAZA bv met maatschappelijke zetel te Battelsesteenweg 455F, 2800 Mechelen, BTW BE 0800 497448 voor de exploitatie van Hobbit Hotel Mechelen
 • PONDILA bv met Maatschappelijke zetel te Jozef Van Damstraat 85, 1932 Zaventem, BTW BE 0688 985 654 voor de exploitatie van Hobbit Hotel Zaventem
  Benoemd elk of samen “Hobbit Hotels”.

EN

Elke natuurlijke of rechtspersoon die, op persoonlijke titel en/of in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger, besloten heeft tot een reservering na de algemene voorwaarden van de Hobbit Hotels groep te hebben geraadpleegd en goedgekeurd.
Wordt aangeduid als de “gast”.

Algemene bepalingen van toepassing op alle soorten reserveringen bij Hobbit Hotels:

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • het gebruik van de website;
 • uw reserveringen voor logies in de hotels van de Hobbit Hotels groep.

Door de website www.hobbithotels.be te bezoeken en via deze website reserveringen te doen, aanvaardt u deze algemene voorwaarden volledig.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Hobbit Hotels zijn aanvaard.

ONDERVERHUUR

Het is de gasten niet toegestaan hun rechten en plichten uit hoofde van de reserveringscontracten over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobbit Hotels.
Gereserveerde kamers of ruimten mogen niet aan derden worden onderverhuurd.
In geval van hotelreserveringen voor rekening van derden dient de persoon die de reservering maakt de identiteit van de daadwerkelijk verblijvende personen bekend te maken.

GDPR

Hobbit Hotels leeft de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of GDPR) na, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens door Hobbit Hotels.
Bijgevolg verbindt Hobbit Hotels zich ertoe de vertrouwelijkheid te beschermen en te garanderen van alle persoonsgegevens die via de website worden verzameld of door de klant worden meegedeeld tijdens contacten per e-mail, bij reservaties in één van onze etablissementen of op om het even welke andere manier.
Alle informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is te vinden op https://www.hobbithotels.be

INTELLECTUELE RECHTEN

Het is de gast verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene directie van het hotel te verwijzen naar, of gebruik te maken van, tekens, acroniemen, logo’s die afhankelijk zijn van de namen van het hotel of het bedrijf, evenals foto’s die tijdens de uitvoering van het contract in de lokalen van het hotel zijn genomen.

IN GEVAL VAN KLACHTEN

Wij hopen dat u tevreden zult zijn over onze dienstverlening.
Indien u een klacht heeft, kunt u terecht bij de uitbater van het hotel waar u verbleef. Wij zullen alles in het werk stellen om elk geschil op te volgen en in der minne op te lossen.

Om geldig te zijn, moeten alle klachten binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur of het einde van het verblijf ontvangen zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn, onverminderd titel VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht, de rechtbanken van het:

 • arrondissement Limburg wat betreft de website van Hobbit Hotels;
 • arrondissement Mechelen wat betreft Hobbit Hotel Mechelen;
 • arrondissement Brussel wat betreft Hobbit Hotel Zaventem;

bevoegd.

Algemene voorwaarden Website

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u reserveert, worden gebruikt om onze relatie met u te beheren (reserveringen, informatieaanvragen, facturatie, enz.) teneinde u een optimale dienstverlening te garanderen.

COPYRIGHT

Hobbit Hotels behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de verstrekte informatie. De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen op deze site worden beschermd door het auteursrecht. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

De bedrijven van de Hobbit Hotels groep wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die aanwezig is op andere sites of in andere informatiebronnen in het algemeen, en waarnaar op deze site wordt verwezen.

Algemene voorwaarden Hotelreservaties

AANSPRAKELIJKHEID

Onze hotels en hotelkamers zijn rookvrij. Het hotel behoudt zich het recht voor een vast bedrag van 100 euro aan schoonmaakkosten in rekening te brengen aan de gast die rookt in het hotel of in een kamer.

Het is verboden posters op muren, vloeren of plafonds te plakken, te nieten of anderszins aan te brengen. De Klant zal verantwoordelijk zijn voor het herstellen van schade veroorzaakt door het niet naleven van deze regels.

Het hotel wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade aan auto’s en diefstal van voorwerpen die in de auto zijn achtergelaten; voor verlies of verdwijning van kostbaarheden die niet in de kluisjes bij de receptie zijn gedeponeerd; of voor goederen die zonder toezicht in openbare ruimten of gangen zijn achtergelaten.

In geval van overmacht is het hotel ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract ten gevolge van een toevallige gebeurtenis veroorzaakt door een derde, door de overheid of door een geval van overmacht zoals, maar niet beperkt tot, volledige stakingen, lock-outs, overstromingen, brand of terroristische aanslagen.

BETALINGSVOORWAARDEN

De reservering wordt bevestigd na ontvangst van betaling of mededeling van uw creditcardnummer.

In geval van betaling met een creditcard, wordt uw creditcard alleen gebruikt als garantie voor uw reservering. Uw creditcard wordt alleen belast als u een kamer reserveert tegen een speciaal tarief waarvoor andere voorwaarden gelden. In alle andere gevallen wordt uw creditcard automatisch gedebiteerd bij het uitchecken.

Bij betaling met een debetkaart (Bancontact, IDEAL of Maestro) wordt het volledige bedrag aangerekend op het moment van de reservering.

Bij betaling per bankoverschrijving wordt uw reservering bevestigd na ontvangst van de betaling. De betaling kan gebeuren op het bankrekeningnummer vermeld in onze booking engine.

Alle extra diensten die tijdens het verblijf zijn geboekt of verbruikt, moeten bij het uitchecken worden betaald.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor annuleringen tot 12:00 uur op de dag vóór de aankomstdatum. Voor alle reserveringen die niet voor dit tijdstip zijn geannuleerd of in geval van no-show, zal de gehele eerste nacht in rekening worden gebracht.

In geval van annulering zonder kosten tot 12:00 uur de dag vóór uw aankomst:

 • indien de reservering werd gegarandeerd met een kredietkaart, zal de waarborg worden vrijgegeven
 • als de reservering werd betaald met een bankoverschrijving, zal het totale bedrag van uw reservering worden gecrediteerd op uw rekening
 • indien de reservatie betaald werd met Bancontact, Ideal of Maestro: stuur uw reservatienummer en bankgegevens naar het e-mailadres van het hotel waar u verbleef. U krijgt het bedrag van uw reservatie binnen de 5 werkdagen teruggestort.

Indien u een niet-annuleerbaar, niet-terugbetaalbaar tarief boekt, zijn deze annuleringsvoorwaarden niet van toepassing.

Voor reserveringen van meer dan 7 kamers gelden speciale annuleringsvoorwaarden. Neem contact op met het hotel voor meer informatie.

Hobbit Hotels